Вітаю Вас, Гість

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора

навчального центру ЛНАУ

______________О. В. Черв’як

«____»______________2017 р.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до ВП «Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК Луганського національного аграрного університету»

 

1.До навчального центру ЛНАУ приймаються громадяни України та особи без громадянства, які мають повну чи базову загальну середню освіту або освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. В навчальному центрі ЛНАУ здійснюється прийом громадян на первинну професійну підготовку  за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

         4. Прийом до навчального центру ЛНАУ здійснює приймальна комісія.

 Очолює приймальну комісію директор навчального центру ЛНАУ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи. Правила прийому до навчального центру ЛНАУ розроблені до початку прийому документів відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил.

 Приймальна комісія:

  • організовує прийом заяв та документів;
  • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення
  • особливого соціального захисту слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
  • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до навчального центру ЛНАУ, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
  • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
  • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

5. Правила прийому до навчального центру ЛНАУ доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди.

6. Прийом до навчального центру ЛНАУ проводиться постійно. Заняття починаються по мірі наповнення груп.

7. Вступники подають особисто заяву про вступ, вказуючи обрану професію (спеціальність), місце проживання, до якої додають згідно переліку вибраної професії (Додаток 1).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ направлення.

8. Зарахування до навчального центру ЛНАУ затверджується наказом директора, конкурс відсутній. .

 Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до навчального центру ЛНАУ за обраною формою навчання.

Зарахування до навчального центру ЛНАУ супроводжується укладанням договору між навчальним центром ЛНАУ, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником. Зарахування до навчального центру ЛНАУ на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

9. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального центру ЛНАУ. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування осіб, згідно рішення приймальної комісії. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) навчальний центр ЛНАУ може проводити додатковий прийом.

10. Особам, які не зараховані до навчального центру ЛНАУ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

uCoz